เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

566.56

(ล้านบาท)

รายได้รวม

32.57

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

162.88

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นข้อมูล : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด

การประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแบ่งช่วงเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทออกเป็นส่วนๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มาประชุม เพื่อง่ายต่อความเข้าใจในการประชุมแต่ละครั้ง

เพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• บอกกิจกรรมทีทางบริษัทกำลังจะจัดขึ้น

• บอกรายละเอียดต่างๆ ภายในกิจกรรม

• แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมให้แก่นักลงทุนได้ติดตามทางออนไลน์

• นักลงทุนสามารถตรวจสอบผลประกอบการจากกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น

เพิ่มเติม »

รายงานประจำปีรายงานประจำปี บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ

เพิ่มเติม »