doitright
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 โดย ดร.วิทยา อินาลา ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านเคมี ร่วมกับ บริษัท เมกาเคม พีทีอี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ (ปัจจุบันคือ บริษัท เมกาเคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation หรือ SESDAQ รหัสหลักทรัพย์ SGX: 5DS ในประเทศสิงคโปร์) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์ในประเ ทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนเติม (Additive) ในส่วนประกอบหลักเพื่อทำปฏิกริยาเคมีให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตามที่ต้องการ